Akt notarialny

Sporządzany przez notariusza dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej (np. sprzedaż nieruchomości).  Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron (np. udzielenie jakiegoś pełnomocnictwa). Forma aktu notarialnego może zostać narzucona przez obowiązujące prawo albo wynika ze wcześniejszych umów – w takiej sytuacji, brak formy aktu notarialnego powoduje tzw. bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (własność nieruchomości nie przejdzie na nabywcę).

Apartamentowiec

Apartamentowiec – budynek mieszkalny zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami, usytuowany najczęściej w prestiżowej lokalizacji oraz wykonany z najwyższej jakości materiałów. Z zasady apartamentowiec ma jedno wyróżniające się przeszklone wejście, zamiast kilku klatek jakie mają bloki. Na parterze znajduje się recepcja obsługiwana przez portiera.

Balkon

Balkon to element budynku, który wystaje poza linię jego ścian. Otacza go balustrada, a zadaszenie stanowi balkon ponad nim lub dodatkowy daszek. Jest mniejszy od tarasu.

Bateria (wodociągowa)

Często nazywana kranem. W rzeczywistości zestaw najczęściej dwóch zaworów (kranów) w jednym urządzeniu. Zazwyczaj mamy do czynienia z bateriami umywalkowymi, wannowymi, prysznicowymi, kuchennymi czy bidetowymi. 

Bateria podtynkowa

Zdobywający coraz większą popularność rodzaj baterii łazienkowych, których zasadnicze elementy umieszcza się pod glazurą, a widoczne pozostają jedynie pokrętła, wylewki wody, deszczownice lub “słuchawki” prysznicowe.

Bidet

Urządzenie z ceramiki sanitarnej służące utrzymaniu higieny po skorzystaniu z toalety. Swoim kształtem przypomina muszlę toaletowa a funkcją nisko zawieszoną umywalkę. 

Big bag

Rodzaj kontenera będącego w praktyce dużym, wytrzymałym workiem ze specjalnymi uchwytami transportowymi. Posiadają różne wymiary a ich ładowność sięga 1 tony. Przy pracach remontowo-wykończeniowych bywają bardziej praktyczne od klasycznych kontenerów na odpady.

Brodzik

Spodni element kabiny prysznicowej służący do zbierania wody z natrysku. Dawniej wykonane były z metalu, obecnie z tworzywa sztucznego (akrylu). 

Ciepłownia

Zakład przemysłowy, który produkuje jakiś czynnik (najczęściej wodę lub węgiel w przypadku ciepłowni konwencjonalnych) o wysokiej temperaturze, aby dostarczyć go do  miejskiej sieci ciepłowniczej.

Obecnie rośnie znaczenie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych np. za sprawą kolektorów słonecznych montowanych na dachach budynków. 

Ciąg komunikacyjny

Zespół obiektów takich jak alejki, chodniki, deptaki, skwery, drogi wewnętrzne, parkingi, przejścia dla pieszych (i wiele innych) umożliwiający przemieszczanie się (np. w obrębie osiedla) pieszo lub przy użyciu pojazdów.

Części wspólne nieruchomości

Są to części budynku oraz grunt, które nie służą do wyłącznego użytkowania ich przez właścicieli poszczególnych lokali. Są np. dach, fundamenty, ściany nośne, klatki schodowe, piwnice, kominy, niektóre instalacje, drogi dojazdowe, place zabaw. 

Darowizna

Jest to majątek, który przekazujemy drugiej osobie nie chcąc niczego w zamian, lub analogicznie otrzymujemy od kogoś innego za darmo.  Pojęcie darowizny reguluje kodeks cywilny w art. 888. Darowizna powinna mieć formę umowy a w niektórych przypadkach powinna być spisana w formie aktu notarialnego. Darowizna ciągnie również za sobą obowiązek podatkowy – należy ją zgłosić w Urzędzie Skarbowym. W zależności od grupy podatkowej, w której znajdują się darczyńca i obdarowany ustalana jest wysokość podatku. Obecnie darowizny w obrębie najbliższej rodziny zwolnione są z podatku.

Deweloper

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym (nowych mieszkań)

Deszczownica

Zazwyczaj opcjonalny element prysznica pozwalający na kąpiel w rozproszonej strudze wody imitującej deszcz, poprzez ustawienie dodatkowego strumienia pionowo z góry.

Dokument urzędowy

Może być to np. pismo, decyzja, sprawozdanie, wyjaśnienie, notatka służbowa, odmowa, sprostowanie, odwołanie, itd. Za dokument urzędowy uznaje się m.in. akt notarialny, wyrok i postanowienie sądowe, dowód osobisty, paszport, dyplom naukowy, pocztowy dowód doręczenia przesyłki, dowód rejestracyjny samochodu i prawo jazdy, akt stanu cywilnego itd.

Dolnopłuk

Najpopularniejszy rodzaj spłuczki toaletowej umieszczanej kilka, kilkanaście centymetrów nas krawędzią muszli toaletowej. 

Elewacja

Powierzchnia zewnętrzna ścian budynku czyli to co widzimy stojąc na zewnątrz budynku. Może być ona np. tynkowa, kamienna, drewniana szklana.

Finalizacja transakcji

Moment, w którym kupujący staje się faktycznym właścicielem nieruchomości, tj. gdy:

 • wypełnione zostają wszystkie ustalenia, będące wynikiem negocjacji pomiędzy kupującym a sprzedającym
 • zostanie podpisana umowa przenosząca własność na nowego właściciela
 • uregulowane zostaną wszystkie zobowiązania finansowe względem sprzedającego
 • nieruchomość (symboliczne klucze) zostanie przekazana nowemu właścicielowi wraz pełnym opisem stanu technicznego i odczytem liczników mediów spisanym w formie protokołu
 • „przepisane” zostaną wszystkie umowy z dostawcami mediów – nowy nabywca wraz z umową końcową (aktem notarialnym) uda się do dostawcy prądu, gazu, etc. i zgłosi, że odtąd wszystkie rachunki należy wystawiać na jego nazwisko
 • administracja budynku (spółdzielnia, administracja wspólnoty itp.) zostanie powiadomiona o zmianie właściciela nieruchomości
 • wysłane zostanie zgłoszenie do wydziału podatków właściwego urzędu miasta (dla określonej dzielnicy) lub gminy w sprawie naliczenia podatku od nieruchomości

Fundusz remontowy

Pula pieniędzy gromadzona przez wspólnotę lub spółdzielnię na cele dotyczące remontu lub modernizacji części wspólnych w budynku. Składki na fundusz opłacane są najczęściej podobnie jak media i czynsz, co miesiąc.

Funkcjonariusz publiczny

Podmiot (osoba lub instytucja), który z uwagi na szczególną pozycję zawodową lub posiadane kompetencje związane ze sprawowaniem władzy publicznej korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej.

Garaż

Samodzielny budynek (lub część większego obiektu) przeznaczony do przechowywania i obsługi samochodów. Może to być wielostanowiskowa hala z wydzielonymi miejscami postojowymi lub garaże indywidualne. Samodzielne garaże mogą znajdować się zarówno na podziemnych kondygnacjach budynków wielorodzinnych (takie nieco większe miejsce postojowe ze ścianami i bramą), stanowić pierwszą, naziemną kondygnację budynku lub stanowić niezależny budynek.

Geberit

Oficjalnie jest to nazwa jednego z popularnych producentów armatury łazienkowej. W potocznej nazwie “Geberitem” nazywamy system montażu muszli toaletowej, poprzez jej podwieszenie na specjalnym stelażu. Stelaż wraz ze spłuczką oraz wszystkimi przyłączami zabudowywany jest specjalną konstrukcją z płyt kartonowo-gipsowych, a następnie układa się na niej płytki. W efekcie muszla toaletowa robi wrażenie przytwierdzonej bezpośrednio do ściany. 

Gładź

Pod tym pojęciem najczęściej mieści się sposób obróbki powierzchni ścian mieszkania. Polega on na nałożeniu na ściany (sufity) cienkiej warstwy specjalnej masy gipsowej a następnie o jej wyschnięciu obróbce polegającej na wyrównaniu np. papierem ściernym. Położenie gładzi pozwala usunąć wszelkie niedoskonałości tynku oraz daje efekt idealnie równej, “gładkiej” ściany.

Gres

Rodzaj płytek ceramicznych wykonanych ze specjalnej mieszanki surowców (m.in. glina, kaolin, szamot), która w trakcie obróbki jest silnie prasowana. Otrzymane w tym procesie płytki charakteryzują się niską zdolnością do nasiąkania wody, odpornością na skrajne temperatury oraz bardzo dużą twardością. Mogą one być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Gruntowanie

Zabieg stosowany pomiędzy poszczególnymi etapami prac budowlanych polegające na powlekaniu obrabianej powierzchni specjalnym środkiem gruntującym. Stosowany środek silnie przylega do powierzchni, na którą jest nanoszony oraz zwiększa przyczepność nanoszonych później warstw. Gruntowanie przeprowadza się m.in. przed pomalowaniem ścian czy położeniem gładzi.  

Harmonogram płatności

Wyznaczony przez dewelopera plan, według którego kupujący płaci deweloperowi za zakupione mieszkanie.

Hipoteka

Mówiąc językiem potocznym, hipoteka to taka sytuacja, gdy właściciel nieruchomości ma dług (najczęściej kredyt hipoteczny). Jeśli go nie odda, to wierzyciel (w tej sytuacji bank) może odebrać mu nieruchomość, sprzedać ją i z uzyskanej kwoty odzyskać swoje pożyczone pieniądze. Następuje to w toku czynności egzekucyjnych dokonanych poprzez komornika. Hipoteka obciąża nieruchomość (lub prawo do czegoś), a nie osobę, więc wierzyciel może dochodzić odzyskania długu nawet gdyby właściciel nieruchomości się zmienił.

Najczęściej wierzycielem hipotecznym jest bank, który w ten sposób zabezpiecza dług, nazywany kredytem hipotecznym. Nie ma jednak przeciwwskazań by była nim inna osoba prawna luba nawet fizyczna: SKOK, organ administracji państwowej, fundusz inwestycyjny, prywatna firma, czy też prywatna osoba.

Informacje o stanie hipoteki danej nieruchomości znajdziemy zawsze w dziale IV księgi wieczystej.

Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska nazywana nazywana też intercyzą jest to zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński umowa, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Rodzaje intercyzy: 

 • wyłączenie wspólności majątkowej
 • ograniczenie wspólności majątkowej 
 • poszerzenie wspólności majątkowej
 • przywrócenie wspólności majątkowej

Inwestycja deweloperska

Wszystkie czynności, które podejmuje inwestor (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa) w celu wybudowania i przekazania praw własności lokali (np. mieszkań) nowym nabywcom.

Kancelaria notarialna

Biuro, w którym notariusz przyjmuje interesantów i dokonuje czynności notarialnych.

Kierownik budowy

Kierownik budowy, to wykwalifikowany specjalista, posiadający stosowne uprawnienia budowlane, który nadzoruje wykonanie budynku zgodnie ze sztuką budowalną, obowiązującym prawem oraz w zgodzie z projektem. Jego obowiązkiem, który wynika z przepisów prawa, jest prowadzenie dziennika. Prowadzenie dziennika jest warunkiem odbioru technicznego po zakończonej budowie i wydania pozwolenia na użytkowanie.

Kodeks etyki

Jest to katalog standardów, zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania reprezentantów grupy zawodowej, której dotyczy; jest zbiorem zasad i wartości etycznych wyznaczających standardy dla postępowania funkcjonariuszy publicznych.

Komornik

Jest on podobnie jak notariusz prawnikiem oraz funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest przymusowe egzekwowanie postanowień sądowych. W praktyce zadaniem komornika jest egzekwowanie wszelkich roszczeń i wierzytelności na zasadzie przymusowej egzekucji (na podstawie i w ramach obowiązującego prawa). 

Kotłownia

Umieszczone zazwyczaj na najniższej kondygnacji budynku pomieszczenie, w którym znajduje się tzw. kocioł grzewczy (piec, piecyk), służący do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej.

Kredyt hipoteczny

Długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku, który kredytu udziela – oznacza, to, że w przypadku braku spłaty kredytu, bank może odebrać nieruchomość i spieniężyć ją, aby odebrać dług.

Krokiew

Krokwie to prostokątne w przekroju, bardzo długie, opierające się na murłacie oraz stolcu kantówki. Krokwie ustawiane są „pionowo”, czyli krótszym bokiem do góry w równych odstępach. To te właśnie elementy będą tworzyły płaszczyzny połaci powstającego dachu.

Księga wieczysta

Rejestr (spis) publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala ustalić komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. W Polsce księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości. Zapis w księdze wieczystej możesz w każdej chwili sprawdzić na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/

Kupujący

Osoba lub instytucja, która w wyniku podpisania umowy kupna – sprzedaży (w formie aktu notarialnego) uzyska od sprzedającego prawa do nieruchomości.

Loft

Mieszkanie urządzone w dawnych pomieszczeniach przemysłowych, na przykład fabrykach lub magazynach, albo mieszkanie o dużej, wysokiej i otwartej przestrzeni, zaprojektowane w stylu industrialnym (styl loft).

Loggia

Loggia, w odróżnieniu od balkonu, jest cofnięta względem linii ścian zewnętrznych i jest otoczona ścianami z 3 stron. Od mieszkania oddzielają ja drzwi balkonowe i okna. Może być przeszklona.

MDF

MDF (Medium-Density Fibreboard) – rodzaj płyty meblowej wytworzonej ze średniej gęstości włókien drzewnych. Jest podstawowym materiałem do produkcji mebli (zwłaszcza frontów) oraz artykułów wykończenia wnętrz takich jak listwy przypodłogowe,  listwy ozdobne, panele ścienne itp. Niezalaminowana lub w przekroju może przypominać szarą, mocno sprasowaną tekturę. Produkcję płyt MDF na masową skalę rozpoczęto w Europie i Ameryce Północnej w latach 80. XX w.

Meble modułowe

Meble modułowe (systemowe) to takie, które można dowolnie zestawiać, przestawiać, dostawiać do nich następne części albo rezygnować z poszczególnych ich elementów.

Media

Media domowe – energia elektryczna, gaz i woda

Meldunek

Zameldowanie to określenie miejscowości (miasta, wsi), ulicy (osiedla), numeru domu oraz ewentualnie numeru lokalu mieszkalnego, w którym na stałe lub czasowo przebywa dana osoba. Zameldowanie cywilne jest obowiązkiem wynikającym z ustawy dotyczącej ewidencji ludności i dokumentów tożsamości. Zameldowania dokonuje właściwy urząd gminy lub miasta.

Metraż

Metraż czyli pole powierzchni mieszkania wyrażona w metrach kwadratowych (mkw). Zwykle metraż obejmuje pole powierzchni podłogi mieszkania i nazywane bywa powierzchnią użytkową. Jednak nie zawsze – gdy wysokość w jakimś pomieszczeniu (lub jego części) jest mniejsza niż 220 cm, a większa niż 140 cm (bywa tak, gdy w mieszkaniu mamy „skosy”, czyli fragmenty sufitu, które nie są równoległe do podłogi)  to, zgodnie z przepisami, do powierzchni użytkowej zalicza się jedynie połowę powierzchni tego pomieszczenia (lub jego części). Fragmentów mieszkania, których wysokość jest mniejsza niż 140 cm w ogóle nie zalicza się do powierzchni użytkowej.

Powierzchni użytkowej nie należy mylić z powierzchnią całkowitą. Powierzchnia całkowita jest większa niż użytkowa, bo obejmuje także grubość ścian oraz (między innymi) tarasy, pomieszczenia techniczne, poddasza, komórki lokatorskie czy piwnice.

Miejsce postojowe

Wydzielona (najczęściej za pomocą namalowanych linii) powierzchnia terenu (przy budynkach mieszkalnych) lub lokalu (np. wielostanowiskowa, podziemna hala garażowa) przeznaczona do postoju samochodów.

Notariusz

Notariusz (rejent) jest prawnikiem, a zarazem, co warto podkreślić, osobą zaufania publicznego, posiadającą szczególne uprawnienia. Jego zadaniem jest poświadczanie prawdziwości (uwierzytelnienie) dokonywanych z jego udziałem czynności (np. sporządzenie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości) oraz dbania o to, aby były one zgodne z obowiązującym prawem. Sporządzane przez notariusza dokumenty (akty) mają charakter dokumentów urzędowych.

Nowe budownictwo

Pojęcie wskazujące na budynki powstałe po epoce “wielkiej płyty”. Nie posiada ono sztywnych ram czasowych. Używając go zazwyczaj wskazujemy na budownictwo mieszkaniowe z okresu ostatnich 20-25 lat.

Notariusz

Notariusz (rejent) jest prawnikiem, a zarazem, co warto podkreślić, osobą zaufania publicznego, posiadającą szczególne uprawnienia. Jego zadaniem jest poświadczanie prawdziwości (uwierzytelnienie) dokonywanych z jego udziałem czynności (np. sporządzenie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości) oraz dbania o to, aby były one zgodne z obowiązującym prawem. Sporządzane przez notariusza dokumenty (akty) mają charakter dokumentów urzędowych.

Odbiór techniczny budynku

Jest to szereg inspekcji przeprowadzanych po zakończeniu prac budowlanych, mających na celu zweryfikowanie czy kontrolowany budynek został wybudowany i wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz czy może zostać oddany do użytkowania. W ramach odbioru technicznego inspekcje przeprowadzane są przez uprawnionych do tego elektryków, kominiarzy, Państwową Straż Pożarną czy przedstawicieli Inspekcji Budowlanej.

Odsetki kredytowe

Koszt, jaki musisz ponieść w zamian za użytkowanie pożyczonego przez bank kapitału. Zazwyczaj wyrażany jest w formie oprocentowania w skali roku.

Panele fotowoltaiczne

Inaczej fotowoltaika, to zestaw paneli montowanych na zewnątrz budynku, które zamieniają energię z promieni słonecznych, w energię elektryczną.

Piecyk gazowy

Zasilane paliwem gazowym (lub olejem opałowym) urządzenie służące do podgrzewania wody. W mieszkaniach najczęściej montowany w łazience lub kuchni. 

Piecyk gazowy dwufunkcyjny to urządzenie, które umożliwia niezależne podgrzewanie wody użytkowej (w kranie), jak i wody w instalacji grzewczej – w kaloryferach.  

Pion

Zwany również szybem lub szachtem pionowy kanał w konstrukcji budynku stosowany jako:

 • pion techniczny – może służyć rozprowadzeniu instalacji sanitarnych, elektrycznych, telefonicznych, domofonowych, telewizyjnych
 • szyb dźwigowy – przestrzeń w której porusza się winda
 • pion wentylacyjny – służy wentylacji pomieszczeń i odprowadzenia powietrza z wnętrza budynku
 • szyb kominowy – służy odprowadzenia spalin (dymu) z kotłów lub pieców

Plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  – uchwała rady gminy określająca w jaki sposób dany teren zostanie zabudowany lub zagospodarowany oraz jakie inwestycje publiczne są na nim zaplanowane. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (plan, mapy).

Płyta gipsowa

Płyta gipsowo-kartonowa, płyta regipsowa – materiał budowlany, mający postać arkuszy składających się z gipsu zabezpieczonego z obu tekturą. Jej grubość waha się od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie w pracach budowlanych i wykończeniowych. Służy między innymi do wyrównywania płaszczyzn ścian, budowania ścianek działowych, sufitów oraz wielu innych konstrukcji.

Podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (nie prowadzących własnej działalności), które są stronami czynności cywilnoprawnych, a do takiej należy zakup/sprzedaż nieruchomości. W przypadku umowy zakupu podatek odprowadza (uiszcza) kupujący. Uwaga! Podatek ten nie dotyczy zakupu przedmiotów, za które odprowadzany jest podatek VAT (za taki przedmiot uważa się również mieszkanie z rynku pierwotnego).

Pompa ciepła

Urządzenie mające na celu pozyskiwanie ciepła na zasadzie wymuszenia przepływu energii cieplnej z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze – wbrew jej naturalnemu przepływowi. Jest to urządzenie pomagające ograniczyć zużycie paliw kopalnych oraz zredukować szkodliwą emisję do środowiska. 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Inaczej agent nieruchomości – zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie lub wynajmie nieruchomości.

Od 2013 roku, na mocy tzw. „ustawy deregulacyjnej”, aby zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, nie trzeba mieć specjalnej licencji, wystarczy jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Poziom “0”

Zwany także punktem “zero”, odnosi się do projektów budowlanych i określa wysokość bezwzględną “0” względem ogólnie przyjętego układu odniesienia (poziomu morza). Punkt zero ustala architekt, a w terenie wyznacza geodeta, nanosząc oznaczenie na słupek. Przy jego wyznaczeniu bierze się pod uwagę wszystkie planowane warstwy podłoża, aż do poziomu podłogi. 

Pozwolenie na użytkowanie

Jest to dokument w formie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, potwierdzający zakończenie procesu inwestycyjnego oraz spełnienie wszystkich wymagań prawnych niezbędnych do jego bezpiecznego użytkowania. Po uzyskaniu tej decyzji inwestor może rozpocząć przekazywanie poszczególnych lokali nowym właścicielom.

Projektant wnętrz

To osoba zajmująca się tworzeniem aranżacji wnętrz, układów funkcjonalnych w istniejących lokalach, doborem kolorów, wykończeni, mebli, sprzętów, urządzeń sanitarnych, itp. Po konsultacji z klientem, projektant najczęściej przedstawia swoje propozycje na wizualizacjach, czyli cyfrowym odwzorowaniu pomieszczeń z wyposażeniem (3D), oraz na rzutach (plany 2D). Projektant, jeśli posiada odpowiednie kompetencje, może dostarczyć według potrzeb klienta również plany instalacji elektrycznej i plany przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Projektant może przygotować dokładnie zwymiarowany projekt zabudowy meblowej do wykonania przez stolarza.

Promesa

To dokument, który potwierdza zobowiązanie się do zrealizowania konkretnej czynności. W kontekście nieruchomości i kredytu, stanowi formalną obietnicę banku do udzielenia nam kredytu. Ma ona formę pisemnego zaświadczenia z pieczęcią banku. Promesa to potwierdzenie naszej zdolności kredytowej w oczach sprzedającego.

Rachunek powierniczy

Rodzaj rachunku bankowego (konta) służący do rozliczeń pomiędzy kupującym a deweloperem. Prowadząc rachunek powierniczy bank staje się pośrednikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszych pieniędzy. Możemy wyróżnić dwa podstawowe typy rachunków powierniczych:

 • Rachunek powierniczy zamknięty – w przypadku takiego rachunku pieniądze pozostają po kontrolą banku aż do momentu podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności i przekazania mieszkania nowemu właścicielowi.
 • Rachunek powierniczy otwarty – wpłacane na niego środki przekazywane są deweloperowi stopniowo, zgodnie z postępem prac. Przed uwolnieniem poszczególnych transz środków, bank weryfikuje ukończenie konkretnego etapu budowy. Wszystko odbywa się na podstawie zaakceptowanego na etapie umowy deweloperskiej harmonogramu. Rachunki otwarte mogą dodatkowo posiadać gwarancję banku, lub towarzystwa ubezpieczeniowego na wypadek niewywiązania się przez dewelopera z postanowień umowy deweloperskiej lub jego bankructwa.

Rękojmia

W przypadku nieruchomości jest to trwająca 5 lat odpowiedzialność dewelopera za wszelkie wady sprzedanego mieszkania. Liczona jest ona od momentu przekazania mieszkania kupującemu.

Rowerownia

Należące do powierzchni wspólnych pomieszczenie przeznaczone do przechowywania rowerów.

Rynek pierwotny

To wszystkie te nieruchomości, które są w trakcie budowy lub zostały ukończone i są sprzedawane przez przedsiębiorców (firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe), a sama transakcja kupna-sprzedaży tych nieruchomości odbywa się po raz pierwszy.

Rynek wtórny

Rynek nieruchomości, którego przedmiotem są mieszkania używane lub takie, których jesteśmy kolejnymi nabywcami (np. mieszkanie nowe, w stanie deweloperskim kupione z drugiej ręki).

Sieć miejska

Miejska sieć ciepłownicza – system techniczny, który poprzez układ rur i przyłączy przekazuje ciepło (np. w postaci ciepłej wody) od centrali, czyli ciepłowni, do naszych domów.

Służebność

W prostych słowach oznacza to, że na własności jednej osoby obowiązuje pewne ograniczenie dla właściciela (służebność), a jednocześnie prawo do korzystania z niej przez inne osoby. Istnieją różne rodzaje służebności. Może to być np. służebność przejazdu i oznacza, że sąsiad ma zapewnione prawo przejazdu przez należącą do Ciebie działkę, ponieważ nie ma innej drogi dojazdu do domu. Może to być tzw. służebność przesyłu i oznaczać zgodę na przeprowadzenie podziemnej linii elektrycznej czy telefonicznej przez działkę, której jesteśmy właścicielem (współwłaścicielem). Może to być nawet dożywotnia służebność zamieszkania, np. starsi rodzice przepisują na syna swoje mieszkanie, ale zastrzegają sobie prawo do dożywotniego zamieszkania w lokalu. Gdyby syn chciał sprzedać lokal, nabywca musiałby zgodzić się na dożywotnią obecność starszych państwa w lokalu.  

Zapisy dotyczące służebności znajdziemy w dziale III księgi wieczystej.

Solary

Podgrzewacze słoneczne (potocznie zwane solarami) – montowane zazwyczaj na dachu, elewacji lub rzadziej bezpośrednio na ziemi kolektory służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na ciepło. Uzyskana energia może zostać wykorzystana do podgrzewania wody użytkowej lub ogrzewania pomieszczeń. 

Spółdzielnia mieszkaniowa

Jest to organizacja, która, podobnie jak deweloper, inwestuje w budynek do celów mieszkaniowych, ale w przeciwieństwie do dewelopera, po oddaniu mieszkań w posiadanie nowym właścicielom, pozostaje administratorem i zarządcą budynku oraz części wspólnych. Spółdzielnie są szczególnie popularne na starych osiedlach, które powstały jeszcze w czasach poprzedniego ustroju.

Sprzedający

Osoba lub instytucja, która w wyniku podpisania w formie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży uzyska od kupującego prawa do nieruchomości.

Stan deweloperski

Standard wykończenia mieszkania, w jakim deweloper zobowiązuje oddać nam wybudowane przez siebie mieszkanie. Zazwyczaj w nowym mieszkaniu dostaniemy:

 • drzwi zewnętrzne
 • rozprowadzone instalacje
 • tynki
 • posadzki
 • parapety
 • kaloryfery
 • balustrady na balkonie

Pamiętaj! Każdy deweloper może zdefiniować ten standard indywidualnie i należy dokładnie zapoznać się z przygotowanym przez dewelopera prospektem informacyjnym.

Stan prawny lokalu

Stan prawny nie ma jasnej definicji w przepisach.  W art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) można natomiast znaleźć definicję „nieuregulowanego” stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem „przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”. Oznacza, to, że nie ustalono osoby ani instytucji, która posiada prawo do wskazanej nieruchomości. Przed zakupem nieruchomości warto zatem ustalić jak ten stan wygląda.

Sufit podwieszany

Umieszczana poniżej sufitu, lekka konstrukcja umożliwiająca wygospodarowanie przestrzeni na instalacje, montaż docieplenia, wyrównanie stropu czy umieszczenie konstrukcji ozdobnych.

Ściana nośna

Ściana budynku stanowiąca jego element konstrukcyjny. Przenosi ona wszystkie obciążenia zarówno własne jak i pochodzące z innych elementów konstrukcyjnych np. stropów.

Taksa notarialna

Jest to wynagrodzenie notariusza za wykonaną przez niego pracę. Maksymalne stawki taksy notarialnej są regulowanie przez ministra sprawiedliwości.

Taras

Taras jest większa od balkonu konstrukcja i znajduje się na parterze lub wyższych piętrach, oraz dachu. Ze względu na duże rozmiary, nie zwisa nad ziemią, ale opiera się o konstrukcję budynku lub kolumny.

Termomodernizacja

Wszelkie działania, których celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynku, mogą do nich należeć zmiany na zewnątrz – np. dodatkowe ocieplenie budynku, wymiana okien, lub zmiany w instalacjach (np. montaż paneli słonecznych).

Toaleta kompaktowa

Wykonany w całości z ceramiki sanitarnej zestaw, składający się z wolno stojącej muszli toaletowej i przytwierdzonej bezpośrednio do niej spłuczki. 

Ubezpieczenie pomostowe

Dodatkowa opłata, jaką pobiera bank od momentu uruchomienia kredytu do czasu wpisania kredytu przez sąd w hipotece mieszkania.

Umowa pośrednictwa

Umowa zawierana pomiędzy biurem pośrednictwa a ich klientem (zarówno kupującym jak i sprzedającym). Dokument ten reguluje warunki współpracy pomiędzy stronami umowy. Podstawowe zapisy umowy to:

 • – wskazanie stron umowy (kto jest pośrednikiem, a kto jego klientem)
 • – wskazanie zakresu czynności (czyli do czego zobowiązuje się pośrednik w ramach współpracy)
 • – wskazanie wynagrodzenie pośrednika w przypadku wywiązania się przez niego z czynności, do których się zobowiązał
 • – okres obowiązywania umowy
 • – okres wypowiedzenia umowy

Umowa pośrednictwa na wyłączność

Zwana również umową zamkniętą, to rodzaj umowy pośrednictwa w sprzedaży, w której to sprzedający zobowiązuje się do współpracy tylko z jednym biurem pośrednictwa. W praktyce tylko ten pośrednik może oferować swoim klientom przedmiotową nieruchomość. Zazwyczaj dysponuje on kluczami do tego mieszkania, organizuje tzw. dni otwarte. Może przeprowadzić we własnym zakresie zabiegi sprzedażowe takie jak home staging (udekorować mieszkanie), marketing sensoryczny lub zwykłe porządki i sprzątanie. Nie oznacza to jednak, że właściciel nie może sprzedać danej nieruchomości samodzielnie (bez udziału pośrednika), choć w takich przypadkach zdarza się to niezwykle rzadko.

Umowa przedwstępna

To umowa, w której kupujący i sprzedający zobowiązują się do podpisania w późniejszym terminie umowy końcowej. Umowę taką można sporządzić w formie aktu notarialnego, jeśli ma to realny wpływ na zabezpieczenie interesu stron. 

Umowa przyrzeczona

W kontekście artykułów na naszym blogu, umowa przyrzeczona to umowa kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego (przeniesienia własności), na warunkach określonych wcześniej w umowie przedwstępnej.

Uwierzytelnianie

Proces polegający na potwierdzeniu zgodności rzeczywistego stanu prawnego i fizycznego z zadeklarowanym. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot (w tym przypadku umowa kupna – sprzedaży) jest w rzeczywistości tym, za który się podaje.

Wada prawna

Wada prawna wystąpi, jeżeli sprzedawany przedmiot stanowi własność osoby trzeciej albo osoba trzecia ma do niego jakiekolwiek prawa oraz wtedy, gdy nie można swobodnie dysponować przedmiotem, ponieważ wynika to z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W praktyce, w przypadku nieruchomości z wadą prawną będziemy mieli do czynienia w następujących przypadkach:

 • – sprzedawcy nie przysługuje prawo własności nieruchomości, względnie prawo użytkowania wieczystego albo ograniczone prawo rzeczowe, jeżeli są one przedmiotem umowy,
 • – nieruchomość jest obciążona czy to ograniczonym prawem rzeczowym (np. hipoteka, użytkowanie, służebność), czy też prawem obligacyjnym (najem, dzierżawa, dożywocie),
 • – istnieją inne ograniczenia względem nieruchomości wynikające z orzeczeń albo decyzji uprawnionych podmiotów (np. nieruchomość została zajęta w toku postępowania zabezpieczającego albo egzekucyjnego, ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości).

Oczywiście sprzedawca odpowiada względem nabywcy za takie wady, o których ten nie wiedział w chwili zawierania umowy, a sprzedający mimo to zdecydował się na zawarcie umowy. Należy przy tym pamiętać o obowiązku zachowania staranności przez kupującego. Powinien on zatem sprawdzić dostępną dokumentację, w szczególności treść księgi wieczystej, a także uzyskać od sprzedawcy oświadczenia w przedmiocie braku wad prawnych.

Warunki zabudowy

W przypadku, gdy obszar na którym powstaje inwestycja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor w celu uzyskania pozwolenia na budowę musi wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wielka płyta

Technologia budownictwa mieszkaniowego oparta na prefabrykowanych elementach konstrukcyjnych (betonowych płytach), używany do modułowej budowy bloków mieszkalnych i innych budynków. Pierwsze tego typu budynki w Polsce zaczęto wznosić pod koniec lat ’50, a największy rozwój tego typu budownictwa przypadał na lata ‘70. W latach ’90 zaczęto odchodzić od tej technologii.

Wkład własny

Jest to kwota, jaką musisz posiadać, aby móc starać się o udzielenie kredytu hipotecznego. Wysokość wkładu własnego wyrażana jest procentowo. Obecnie banki nie udzielają kredytów, które pokrywałyby wartość kupowanej nieruchomości w 100%. 

Przykład: Jeżeli bank ustali wysokość wkładu własnego na poziomie 20% to przy zakupie mieszkania wartego 300 tys. zł kupujący musi wyłożyć 60 tys. zł a bank sfinansuje pozostałe 240 tys. zł.

Wodomierz

Potoczna nazwa przyrządu pomiarowego (licznika) służącego do pomiaru zużycia wody, zarówno zimnej jak i gorącej. Wskazania stosowanych powszechnie wodomierzy wyrażane są w metrach sześciennych. 

Wózkownia

Należące do powierzchni wspólnych pomieszczenie, służce do przechowywania wózków dziecięcych. Zlokalizowane jest ono zazwyczaj w pobliżu wejścia do klatki schodowej.

Wspólnota mieszkaniowa

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem), która wspólnie (na zasadzie głosowania) podejmuje kluczowe dla wszystkich mieszkańców decyzje.

Wylewka

Zazwyczaj wierzchnia warstwa posadzki wykonana z betonu lub innego rodzaju zaprawy budowlanej, mająca na celu wyrównanie powierzchni lub podniesienie do żądanego poziomu podłogi.  

Wypis aktu notarialnego

Jest to kopia aktu, która wydawana jest osobom, które brały udział w podpisaniu aktu. W określonych przypadkach wypisy przekazywane są również do właściwych sądów oraz urzędów.

Zaległości administracyjne  

Nieuregulowane zobowiązania dotychczasowego właściciela nieruchomości względem zarządcy nieruchomości (wspólnoty, spółdzielni itp.) np. nieopłacony czynsz administracyjny, rachunki za zużyte media, brak składek na fundusz remontowy czy opłat za sprzątanie klatki.

W skrajnych przypadkach (gdy kwoty zadłużenia są duże) zobowiązania te mogą zostać ujawnione w formie hipoteki.

Zarządca i administrator budynku

Osoba wykonująca zadania powierzone jej przez właściciela (lub wielu współwłaścicieli) nieruchomości. Do zadań zarządcy nieruchomości należy zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania danej nieruchomości.

Instytucja zarządcy nieruchomości regulowana jest zapisami w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Każda wspólnota można notarialnie powierzyć zarządzanie sprawami administracyjnymi i utrzymanie budynku profesjonalnej firmie, która będzie w imieniu wszystkich podejmować decyzje, jednocześnie ponosząc pełną odpowiedzialność.

Administrator a zarząd

Zarząd osobowy (w przypadku braku profesjonalnego zarządcy, jest to grupa osób wybranych spośród współwłaścicieli) często powierza obowiązki wykonawcze profesjonalnemu administratorowi. Powszechnie i mylnie mówi się, że to on “zarządza”. Tymczasem główna odpowiedzialność za zarządzanie wspólnotą spoczywa nadal na osobach wybranych do zarządu, a odpowiedzialność administratora ograniczona jest do tego co zapisano w umowie cywilnoprawnej tj. powierzonych mu obowiązków i czynności.

Zawód zaufania publicznego

Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie działają wyłącznie w celu osiągnięcia zysku – ich rolą jest też zaspokajanie najważniejszych potrzeb i ochrona podstawowych, najbardziej doniosłych wartości, takich jak życie i zdrowie (np. lekarze) czy interesy majątkowe.

Źrodła:

Gratka.pl. (2020). Pobrano z lokalizacji https://gratka.pl

Nieruchomości-online. (2020). Pobrano z lokalizacji https://www.nieruchomosci-online.pl

Prawo. (2020). Pobrano z lokalizacji https://www.prawo.pl

Rynek pierwotny. (2020). Pobrano z lokalizacji https://rynekpierwotny.pl

Wikipedia. (2020). Pobrano z lokalizacji https://pl.wikipedia.org

Yanok. (2020). Pobrano z lokalizacji https://www.yanokhipoteczny.pl