Umowa pośrednictwa

Umowa zawierana pomiędzy biurem pośrednictwa a ich klientem (zarówno kupującym jak i sprzedającym). Dokument ten reguluje warunki współpracy pomiędzy stronami umowy. Podstawowe zapisy umowy to:

– wskazanie stron umowy (kto jest pośrednikiem, a kto jego klientem)

– wskazanie zakresu czynności (czyli do czego zobowiązuje się pośrednik w ramach współpracy)

– wskazanie wynagrodzenie pośrednika w przypadku wywiązania się przez niego z czynności, do których się zobowiązał

– okres obowiązywania umowy

– okres wypowiedzenia umowy