Stan prawny lokalu

Stan prawny nie ma jasnej definicji w przepisach.  W art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) można natomiast znaleźć definicję „nieuregulowanego” stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem „przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”. Oznacza, to, że nie ustalono osoby ani instytucji, która posiada prawo do wskazanej nieruchomości. Przed zakupem nieruchomości warto zatem ustalić jak ten stan wygląda.