Akt notarialny

Sporządzany przez notariusza dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej (np. sprzedaż nieruchomości).  Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron (np. udzielenie jakiegoś pełnomocnictwa). Forma aktu notarialnego może zostać narzucona przez obowiązujące prawo albo wynika ze wcześniejszych umów – w takiej sytuacji, brak formy aktu notarialnego powoduje tzw. bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (własność nieruchomości nie przejdzie na nabywcę).